วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

"คิดแตกต่าง เพื่อยกระดับชีวิต ด้วยประกันชีวิตที่ตอบโจทย์และเข้าใจง่าย"

พันธกิจ

ด้านผลประกอบการ

 • รายได้และผลกำไรเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ด้านการบริการ

 • นำเสนอบริการที่มีคุณค่าต่อลูกค้า
 • สร้างวัฒนธรรมการบริการทั้งในและนอกองค์กร
 • มุ่งเน้นให้การบริการระหว่างหน่วยงาน เสมือนกับการให้บริการลูกค้าภายนอก

ด้านผลิตภัณฑ์

 • พัฒนาสินค้าที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกช่วงชีวิต
 • แผนการเงิน แผนการคุ้มครอง และแผนการลงทุน

ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย

 • เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ ที่มีโอกาสเติบโต และยั่งยืน
 • เสริมสร้างช่องทางขายเดิมให้แข็งแกร่ง และมีผลกำไร

ด้านบุคลากร

 • มีบุคลากรที่มีความเข้าใจ ความสามารถ พร้อมปฏิบัติงาน
 • สนับสนุน และยกย่องพนักงานที่มีประสิทธิภาพให้เติบโต และได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม

ด้านกระบวนการทำงาน

 • มีกระบวนการทำงานที่สนับสนุนการบริการ และการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด