วิธีชำระเงิน

  ชำระผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร
ท่านสามารถนำแบบฟอร์มการชำระเบี้ยประกันภัยไปติดต่อชำระได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคาร  (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ⭳ )
  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  ธนาคารออมสิน
  ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
  ชำระผ่านตู้ ATM ของธนาคารกสิกรไทย
ท่านสามารถเลือกหัวข้อ  รับชำระค่าสินค้า  คือ  50069   รหัสอ้างอิง  คือ  เลขที่กรมธรรม์  
ซึ่งเลขที่กรมธรรม์ คือหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนตามด้วยลำดับที่ของกรมธรรม์ เช่น
1111111111111-01 รหัสอ้างอิง คือ 1111111111111-01
(สำหรับผู้ถือบัตร ATM ของธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น)
  ชำระด้วยเช็ค ดร้าฟ แคชเชียร์เช็ค  
ท่านสามารถระบุสั่งจ่ายให้แก่  “บริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)”
  ชำระด้วยบัตรเครดิต 
เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในเงื่อนไขของการส่งเสริมการขายตามที่บริษัทได้ระบุไว้
ท่านสามารถชำระด้วยบัตรเครดิต ประเภทวีซ่า (VISA) หรือ มาสเตอร์การ์ด (MasterCard)  ของทุกธนาคาร
โดยกรอกข้อมูลเกี่ยวกับบัตรเครดิตในแบบฟอร์ม “หนังสือให้ความยินยอมชำระเบี้ยประกันภัยจากบัตรเครดิต” (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ⭳ )
และ ส่งกลับมายังบริษัทถึง
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ ทาวเวอร์   ชั้น 1/1 และ 2/1 ถนนสาทรใต้  
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ  10120
 โทรสาร (Fax) ที่หมายเลข 02-648-3920  หรือ email: [email protected]
(บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับชำระเฉพาะบัตรเครดิตของผู้เอาประกันภัยหรือของญาติที่นามสกุลเดียวกับผู้เอาประกันภัยเท่านั้น)
  ชำระโดยการหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ 
 ท่านสามารถใช้บริการจากธนาคารดังต่อไปนี้
  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ⭳ )
  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ⭳ )
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ⭳ )
  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ⭳ )
  ธนาคารออมสิน (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ⭳ )
  ชำระโดยตรงที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ 
บริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ ทาวเวอร์   ชั้น 1/1 และ 2/1
ถนนสาทรใต้  แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ  10120 (ดูรายละเอียดที่ตั้งและแผนที่)
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ 02-648-3600  และ อีเมล [email protected]