เรื่องร้องเรียน

เรื่องร้องเรียน

เรื่องร้องเรียน
  เอกสารประกอบเรื่องร้องเรียน
  • แบบฟอร์มคำร้องเรื่องร้องเรียน (ดาวน์โหลด ⭳ )
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  • เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

 

  ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ
  • บริษัทรับและตรวจเอกสาร
  • ตรวจสอบและพิจารณาเรื่องร้องเรียน โดย หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน (We Care Unit)
  • กรณีเรื่องร้องเรียนมีความยุ่งยากซับซ้อน จะมีการนำเรื่องเข้าพิจารณาโดยคณะกรรมการ
    พิจารณาเรื่องร้องเรียนและแจ้งผลการพิจารณาต่อผู้ร้องเรียน
  • แจ้งผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วน

*** ระยะเวลานับจากวันที่ได้รับเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน

  สถานที่ติดต่อสื่อสาร

1. จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์
หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน (WeCare Unit)  บริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 1/1 และ 2/1 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 10120

2. จัดส่งเอกสารที่บริษัทฯ หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน (WeCare Unit)
สำนักงานใหญ่ :เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 1/1 และ 2/1
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร  10120

3. แจ้งเรื่องร้องเรียนฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
เบอร์โทรศัพท์ 02-6483600

4. แจ้งเรื่องร้องเรียนผ่าน E-Mail
[email protected]