นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับงานอีเว้นท์, งานมหกรรม และงานแสดงสินค้า

 

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับงานอีเว้นท์, งานมหกรรม และงานแสดงสินค้า 

 บริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด [22 มิถุนายน 2565]

 

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (นโยบายความเป็นส่วนตัว”) อธิบายถึงวิธีการที่บริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ”) เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการเข้าร่วมงานนิทรรศการ มหกรรม และงานนอกสถานที่ของบริษัทฯ 

 

1.ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม

บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้จากท่านโดยตรง 

 1. ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อนามสกุล เพศ สัญชาติ อาชีพ วันเดือนปีเกิด สถานภาพ รูปถ่าย ลายมือชื่อ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง และ/หรือข้อมูลบนบัตรที่ออกโดยรัฐบาล/หน่วยงานราชการอื่น ที่คล้ายคลึงกัน 
 2. ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ อีเมล และ/หรือข้อมูลบัญชีผู้ใช้โซเชียลมีเดีย (เช่น ไอดีไลน์ บัญชีเฟชบุ๊ก) 
 3. ข้อมูลทางการเงิน เช่น ข้อมูลบัญชีธนาคาร และหมายเลขบัตรเดบิต/บัตรเครดิต 
 4. ข้อมูลการทำธุรกรรมที่สำคัญ เช่น ประวัติการซื้อ จำนวนเงินในการซื้อ พฤติกรรมการซื้อและ/หรือใช้ ผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการของบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลการติดต่อ ข้อร้องเรียน และ/หรือข้อซักถามที่ท่านติดต่อผ่านการเข้าร่วมงานของบริษัทฯ   
 5. ข้อมูลทางการตลาดและการติดต่อสื่อสาร เช่น ความต้องการของท่านในการรับข้อมูลทางการตลาดจาก
  บริษัทฯ  บริษัทในกลุ่ม BTS  และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ต้องการ 
 6. ข้อมูลอื่น ๆ เช่น ข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด และ ข้อมูลวิดีโอ ภาพและเสียงที่ถูกบันทึกในพื้นที่ของ
  บริษัทฯ  และ/หรือในสถานที่ที่จัดงาน 

 

2.วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายที่บริษัทฯ อาศัยสำหรับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

นอกเหนือจากการขอความยินยอมจากท่านในกรณีที่กฎหมายกำหนด บริษัทฯ อาจอาศัยหรืออ้าง (1) ฐานการปฏิบัติตามสัญญา สำหรับการเริ่มต้นทำสัญญาหรือการเข้าทำสัญญาหรือปฏิบัติตามสัญญากับท่าน (2) ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัทฯ (3) ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ และของบุคคลภายนอก (4) ฐานการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล และ/หรือ (5) ฐานประโยชน์สาธารณะ สำหรับการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐ หรือฐานทางกฎหมายอื่น ๆ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอนุญาต (แล้วแต่กรณี) เพื่อเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

 1. การลงทะเบียนดำเนินการ และการประสานงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมงานอีเว้นท์, งานมหกรรม และงานแสดงสินค้าของบริษัทฯ  
 2. การติดต่อและสื่อสารกับท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด และการนำเสนอผลิตภัณฑ์ สินค้าและการบริการของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทในกลุ่ม BTS 
 3. การปฏิบัติตามสัญญาใด ๆ ที่ท่านมีกับบริษัทฯ หรือการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อการเริ่มต้นทำสัญญาหรือเข้าทำสัญญานั้น 
 4. การตรวจสอบยืนยันตัวตน และการดำเนินการตามคำขอของท่าน 
 5. ความปลอดภัยและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในธุรกิจของบริษัทฯ  
 6. การปรับปรุงการดำเนินธุรกิจหรือสินค้าและบริการของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้น 
 7. การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย และ/หรือคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายของศาล หน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลหน่วยราชการ และ/หรือองค์กรของรัฐ  
 8. การใช้สิทธิหรือปกป้องประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ ตามที่จำเป็น เช่น เพื่อการตรวจสอบและป้องกันการฉ้อโกง อาชญากรรม การละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
 9. ประโยชน์สาธารณะ ในการปกป้องลูกค้าหรือบุคคลอื่นที่เข้าร่วมงานอีเว้นท์, งานมหกรรม และงานแสดงสินค้าของบริษัทฯ   
 10. การป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ หรือทรัพย์สินของท่านหรือบุคคลอื่น (แล้วแต่กรณี) เช่น  

เพื่อการควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด 

 หากท่านไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่บริษัทฯ ร้องขอ บริษัทฯ อาจไม่สามารถอนุญาตให้ท่านเข้าร่วมงานที่บริษัทฯ ได้จัดขึ้นได้ 

 

3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก

บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัทในกลุ่ม BTS พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ ผู้ให้บริการ
ที่ปรึกษา หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ศาล เจ้าพนักงาน หน่วยงานรัฐ และผู้กำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง 

โปรดดูรายชื่อบริษัทในกลุ่ม BTS ที่ปรากฏอยู่ในลิงก์นี้ 

 

4. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ

บริษัทฯ อาจเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศซึ่งประเทศปลายทางอาจมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าของประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด 

 

5.ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานขึ้นหากจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

6.สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึง ขอรับสำเนา หรือขอให้บริษัทฯ เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ขอให้โอนย้าย แก้ไข ลบ ทำลายหรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงอาจขอคัดค้าน และระงับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี และหากบริษัทฯ อาศัยความยินยอมของท่าน ท่านอาจถอนความยินยอมของท่านได้  นอกจากนี้ ในกรณีที่ท่านเห็นว่าบริษัทฯ ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิร้องเรียนไปยังหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด 

 

7.มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ มาตรการป้องกันด้านเทคนิค และมาตรการป้องกันทางกายภาพ ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อธำรงไว้ซึ่งความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และสภาพพร้อมใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด 

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของบริษัทฯ โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับเต็มของบริษัทฯได้ที่ลิงก์นี้  

 

8. ติดต่อบริษัทฯ 

หากท่านมีคำถาม ข้อสงสัย หรือมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ได้ที่ 

 1. บริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 

ที่อยู่ 175 อาคารสาธรซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 1/1 และ 2/1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

เบอร์โทรศัพท์ 02-648-3600 เวลาทำการ 08.00-17.00 น. 

เว็ปไซต์ www.rabbitlife.co.th หรือ อีเมล [email protected] 

 1. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ที่อยู่ 175 อาคารสาธรซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 1/1 และ 2/1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

เบอร์โทรศัพท์ 02-648-3600 เวลาทำการ 08.00-17.00 น. 

เว็ปไซต์ www.rabbitlife.co.th อีเมล  [email protected]rabbitlife.co.th