นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

 

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด [22 มิถุนายน 2565]

 

บริษัท แแรบบิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ“เรา”) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเมื่อมีการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (ตามนิยามที่ระบุด้านล่าง) 

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) อธิบายถึงวิธีการที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ คัสโตเดียน หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น/ผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 

เราอาจเปลี่ยนแปลง และ/หรือปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว โดยเราจะแจ้งท่านเพิ่มเติมหากมีการปรับปรุงที่สำคัญ เราจะระบุวันที่นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราได้มีการปรับปรุงครั้งล่าสุดไว้ทางด้านบนของนโยบายความเป็นส่วนตัว ทั้งนี้ เราสนับสนุนให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างระมัดระวัง และตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างสม่ำเสมอเพื่อทบทวนการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เราอาจดำเนินการตามข้อกำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ 

 

 1. บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้าง

เพื่อวัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ตามที่ระบุด้านล่างนี้   

โดยบริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งทางตรงและทางอ้อมจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ เช่น เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรง (เช่น เมื่อท่านมีปฎิสัมพันธ์ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ของบริษัทฯ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือ การติดต่อสื่อสารทางอีเมล โทรศัพท์ แบบสอบถาม นามบัตร ไปรษณีย์ ระหว่างการประชุมและงานกิจกรรมต่าง ๆ การนัดหมายพบปะกับท่าน หรือจากแหล่งข้อมูลในระบบ ระบบ
ไดรฟ์กลาง/ฐานข้อมูลกลางของบริษัทฯ หรือระบบซอฟท์แวร์ขนส่ง และ/หรือไฟล์อิเล็กทรอนิกส์)  

นอกจากนี้ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทางอ้อม เช่น จากบริษัทในกลุ่ม BTS  (ตามคำนิยามในหัวข้อ บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับใคร ทางด้านล่างนี้) หรือแหล่งข้อมูลสาธารณะ (เช่น สื่อสังคมออนไลน์ และเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกหรือหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง) ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมนั้นขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของท่านที่มีกับบริษัทฯ หรือบริษัทในกลุ่ม BTS โดยตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมมีดังต่อไปนี้ 

 

 1. ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล เพศ สัญชาติ อาชีพ วันเดือนปีเกิด สถานภาพ รูปถ่าย ภาพถ่าย เสียงบันทึก ลายมือชื่อ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร เลขที่บัตรประจำตัวข้าราชการ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือการรับอนุญาตประกอบกิจการ (เช่น คัสโตเดียน) รวมถึงข้อมูลจากใบอนุญาตขับขี่หรือข้อมูลบนบัตรอื่นใดที่ออกโดยหน่วยงานราชการ รายละเอียดการถือหุ้น/หลักทรัพย์ (เช่น บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ จำนวนที่ถือ หมายเลข ประเภท สัดส่วนการถือ) รายละเอียดการมอบฉันทะ (ชื่อ ที่อยู่ของผู้รับมอบฉันทะ ชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯ) ข้อมูลการลงมติในที่ประชุม (เช่น การใช้สิทธิออกเสียงของท่านในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เป็นต้น) และ/หรือจำนวนเงินปันผล 
 2. ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และ/หรืออีเมล 
 3. ข้อมูลทางการเงิน เช่น ข้อมูลบัญชีธนาคาร (เช่น ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี ธนาคารทีเปิดบัญชี เลข swift ที่อยู่บัญชี) และ/หรือรายละเอียดตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง เช่น สัญญาซื้อขายหุ้น (Share Purchase Agreement) 
 4. ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว เช่น ข้อมูลสุขภาพ (เพื่อคัดกรองและควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด) 

 

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน หรือต่อเมื่อกฎหมายอนุญาตให้กระทำได้ 

หากท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นใดนอกจากตัวท่านเองแก่บริษัทฯ (เช่น บิดา มารดา คู่สมรส บุตร หรือบุคคลที่ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน) เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ ความสัมพันธ์ ข้อมูลติดต่อ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จะถือว่าท่านรับรองและรับประกันต่อบริษัทฯ ว่าท่านมีอำนาจในการกระทำเช่นนั้นโดย (1) การแจ้งให้บุคคลอื่นรายนั้นทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และ (2) การได้รับความยินยอม (ในกรณีที่กฎหมายกำหนดหรือจำเป็น) เพื่อให้เราสามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้ 

 

 1. บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ใด

นอกเหนือจากการขอความยินยอมจากท่านในกรณีที่กฎหมายกำหนด บริษัทฯ อาจอาศัยหรืออ้าง (1) ฐานการปฏิบัติตามสัญญา สำหรับการเริ่มต้นทำสัญญาหรือการเข้าทำสัญญาหรือปฏิบัติตามสัญญากับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (2) ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัทฯ (3) ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ และของบุคคลภายนอก โดยได้สัดส่วนกับประโยชน์และสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (4) ฐานการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล (5) ฐานประโยชน์สาธารณะ สำหรับการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐ หรือฐานทางกฎหมายอื่น ๆ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอนุญาต (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ที่มีระหว่างท่านกับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ อาจเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

 1. การตรวจสอบ การยืนยันตัวตน และการดำเนินการตามคำขอของท่าน 
 2. การจัดประชุมผู้ถือหุ้น/ผู้ถือหลักทรัพย์ และการดำเนินงานเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น/ผู้ถือหลักทรัพย์ 
 3. การจัดทำทะเบียนผู้ถือหุ้น/ผู้ถือหลักทรัพย์ หรือการจัดทำเอกสารสิทธิในการถือครอง หรือการโอน ออก ใบหุ้น/ใบหลักทรัพย์ใหม่ และ/หรือ แตกใบหุ้น/ใบหลักทรัพย์ เพื่อการซื้อขาย และ/หรือ แลกเปลี่ยนหุ้น/หลักทรัพย์ 
 4. การดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น/ผู้ถือหลักทรัพย์ 
 5. ความปลอดภัยและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในธุรกิจของบริษัทฯ 
 6. การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงกฎหมาย และ/หรือคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายของศาล หน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแล หน่วยราชการ และ/หรือองค์กรของรัฐ 
 7. การใช้สิทธิหรือปกป้องประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ ตามที่จำเป็น เช่น เพื่อตรวจสอบและป้องกันการฉ้อโกง อาชญากรรม หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
 8. ประโยชน์สาธารณะ ในการปกป้องบุคคลอื่นที่อยู่ในพื้นที่หรือสถานที่ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทฯ 
 9. ป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ หรือทรัพย์สินของท่านหรือของบุคคลอื่น (แล้วแต่กรณี) เช่น เพื่อการควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด  

  

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญา หรือเพื่อเข้าทำสัญญากับท่าน และท่านไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่บริษัทฯ ร้องขอ บริษัทฯ อาจไม่สามารถอนุญาตให้ท่านเข้าร่วมการประชุมที่บริษัทฯ จัดขึ้นได้ 

 

 1. บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับใคร

บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัทในกลุ่ม BTS พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ ผู้ให้บริการ (เช่น บริษัทให้บริการระบบลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง) ที่ปรึกษา หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ศาล เจ้าพนักงาน หน่วยงานรัฐ และผู้กำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง  

โปรดดูรายชื่อบริษัทในกลุ่ม BTS ได้ที่ลิงก์นี้ 

 

 1. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

บริษัทฯ อาจเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศซึ่งประเทศปลายทางอาจมีหรืออาจไม่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เท่าเทียมกันกับประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทฯจะดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด 

 

 1. บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้นานเท่าใด

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นตามสมควร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ได้รับข้อมูลมาและเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและกฎข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานขึ้นตามที่กฎหมายกำหนด 

 

 1. คุกกี้และการใช้คุกกี้

หากท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะรวบรวมข้อมูลจากท่านโดยอัตโนมัติโดยใช้เครื่องมือติดตามและคุกกี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง Google Tag Manager, Google Analytics, Hotjar Matomo, Zendesk, Facebook Pixel Analytics, Facebook Ad Manager และ Google Cloud) ทั้งนี้ คุกกี้ คือ เทคโนโลยีติดตามที่ใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้ม บริหารจัดการเว็บไซต์ของเรา ติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ใช้งานเว็บไซต์ หรือจดจำการตั้งค่าของผู้ใช้งาน คุกกี้บางส่วนมีความจำเป็นเนื่องจากหากไม่มีคุกกี้เหล่านั้นเว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม สำหรับคุกกี้ส่วนอื่น ๆ มีไว้เพื่อความสะดวกของผู้เยี่ยมชม เช่น คุกกี้ที่จดจำชื่อผู้ใช้งานของท่านอย่างปลอดภัย รวมถึงภาษาที่ท่านใช้อีกด้วย 

เบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่อนุญาตให้ท่านควบคุมได้ว่าท่านจะยอมรับคุกกี้หรือไม่ หากท่านปฏิเสธคุกกี้ ความสามารถของท่านในการใช้งานเว็บไซต์ของเราบางฟังก์ชั่นหรือบางหน้าหรือทั้งหมดอาจถูกจำกัด โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในนโยบายการใช้งานคุกกี้ 

 

 1. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

เพื่อเป็นวิธีในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ มาตรการป้องกันด้านเทคนิค และมาตรการป้องกันทางกายภาพ ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อธำรงไว้ซึ่งความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และสภาพความพร้อมใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการสูญหาย เปลี่ยนแปลง แก้ไข ใช้ เปิดเผย หรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการควบคุมการเข้าถึงที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ ยังได้วางมาตรการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้งานอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน สิทธิในการอนุญาตให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ และบริหารจัดการการเข้าถึงเพื่อจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะผู้มีสิทธิเท่านั้น และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งานเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย การล่วงรู้ หรือการลักลอบทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล หรือการลักขโมยอุปกรณ์จัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ ยังรวมถึงการวางมาตรการสำหรับการตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับการเข้าถึง เปลี่ยนแปลง ลบ หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล ให้สอดคล้องเหมาะสมกับวิธีการและสื่อที่ใช้ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

 

 1. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึง ขอรับสำเนา หรือขอให้บริษัทฯ เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ขอให้โอนย้าย แก้ไข ลบ ทำลายหรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงอาจขอคัดค้าน และระงับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี และหากบริษัทฯ อาศัยความยินยอมของท่าน ท่านอาจถอนความยินยอมของท่านได้ นอกจากนี้ ในกรณีที่ท่านเห็นว่าบริษัทฯ ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิร้องเรียนไปยังหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด 

 

 1. ติดต่อบริษัทฯ

หากท่านมีคำถาม ข้อสงสัย หรือมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ได้ที่  

 1. บริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 

ที่อยู่ 175 อาคารสาธรซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 1/1 และ 2/1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

เบอร์โทรศัพท์ 02-648-3600 เวลาทำการ 08.00-17.00 น. 

เว็ปไซต์ www.rabbitlife.co.th หรือ อีเมล [email protected] 

 1. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ที่อยู่ 175 อาคารสาธรซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 1/1 และ 2/1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

เบอร์โทรศัพท์ 02-648-3600 เวลาทำการ 08.00-17.00 น. 

เว็ปไซต์ www.rabbitlife.co.th อีเมล  [email protected]